Tag Archives: กระแสไฟ

กิจการงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่แบบไฟฟ้ากระแสตรงพร้อมด้วยกระแสสลับ

  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง จะมีการใช้มอเตอร์จาก กระแสไฟจากข้างนอก  และในส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตรงข้ามกับมอเตอร์ ใช้แรงจากข้างนอกหมุนขดลวด ตัดกับสนามไฟฟ้า เกิดแรงขับเคลื่อนกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น  ซึ่งแหวนแยก หรือไม่ก็ คอมมิวเตเตอร์ คือส่วนที่ถูกกับแรงถ่าน ทำหน้าที่เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าออกสู่ภายนอก ไฟฟ้าที่ได้คือกระแสตรง โดยมีแต่ด้านบวกเพียงอย่างเดียว เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับจะ แตกต่างจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับมีวงแหวนลื่น มีลักษณะเป็นวงแหวน 2 วง เมื่อขดลวดหมุนตัวจะทำให้ได้กระแสไฟฟ้าวิ่งกลับไปกลับมาในวงจร จึงเรียกว่าไฟฟ้ากระแสสลับ โดยมีเป้าประสงค์ของการใช้งาน เพื่อที่จะเป็นเครื่องเกิดไฟฟ้าเก็บสำรองในเรื่องที่กระแสไฟของการไฟฟ้าดับพร้อมทั้งมีกระแสไฟฟ้าไว้ใช้อย่างสม่ำเสมอ …..หลักการดำเนินงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจจะแปลงกำลังแรงงานกลให้เป็นพลังไฟฟ้าโดยอาศัยการวนรอบของขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก หรือไม่ก็การหมุนสนามไฟฟ้าตัดขดลวด ในที่นี้จะพูดเฉพาะเจาะจงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งจะมีต้นกำลัง คือส่วนที่เกิดกำลังแรงงานกลขึ้นมา เพื่อที่จะหมุนเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พวกกังหันน้ำ , จังหันไอ, กังหันก๊าซ  ส่วน Generator เป็นตัวเกิดพลังไฟฟ้า … Continue reading

Posted in เทคโนโลยี | Tagged , | Comments Off on กิจการงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่แบบไฟฟ้ากระแสตรงพร้อมด้วยกระแสสลับ